Privacyverklaring Your Personal Health

 

Praktijk Your Personal Health gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Praktijk Your Personal Health heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieet- voedings- en suppletieadvies te kunnen geven of aanvullende laboratoriumtesten aan te vragen en om deze adviezen en uitslagen vervolgens aan jou te verstrekken.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– In het geval van klachten, geschillen en/of claims worden niet medische gegevens gedeeld met mijn verzekeraar Hiscox en eventuele andere externe adviseurs;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Privacy op de zorgnota

Afhankelijk van Uw zorgverzekeraar kan je bij Praktijk Your Personal Health gebruik maken van een zorgverzekeraar, op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Praktijk Your Personal Health bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijk Your Personal Health. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging
Praktijk Your Personal Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via onderstaande contact gegevens.

 

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door praktijk Your Personal Health neem dan contact op met

Elles Wesselink via het telefoonnummer

+31 (0)6-22613351 of stuur een mail naar info@yourpersonalhealth.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.